Risikovurdering

Risikovurdering og hva som legges i dette er en stadig utfordrende problemstilling. De fleste av oss forstår ordet, men det kan være vanskelig å gi begrepet innhold.

 

Risikovurdering i vår sammenheng blir omtalt i forskrifter som har hjemmel i Arbeidsmiljøloven. Der har vi primært 2 forskrifter som omtaler risikovurdering:

  1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  2. Forskrift om utførelse av arbeid

I tillegg omtaler også Internkontrollforskriften risikovurdering.

«Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» har et kapittel 7 som heter Risikovurdering.  §7-1 beskriver «Gjennomgående krav til risikovurdering». At krav er gjennomgående betyr at de generelt gjelder, -uansett. Paragrafen sier at arbeidsgiver generelt har plikt til å foreta en risikovurdering. Omfanget av risikovurderingen kan variere ut ifra:

  • Størrelse
  • Grad av risiko
  • Type jobb
  • Eventuelle endringer i jobben

Det er ikke krav om at man må fylle alt inn i en kompleks matrise/analyse. Men det er et krav at risikovurderingen skal være skriftlig.

I tillegg er arbeid i høyden nevnt som en aktivitet som det er lagt inn tilleggskrav for risikovurdering. Disse tilleggskravene er nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid kap. 17-1.

Denne paragrafen beskriver litt mer detaljert hva som forventes ved arbeid i høyden. Der legges det opp til at de som skal utføre arbeidet skal delta under arbeidet med risikovurderingen. Det legges her opp til et høyest mulig vernenivå for arbeidstaker.

Som nevnt tidligere kan det være vanskelig å trekke en grense for hva som skal være inkludert i en risikovurdering. Men det er viktig å huske på at risikovurdering skal være skriftlig og dekkende for arbeidets art. Så selv små «rutinemessige» TT jobber forventes risikovurdert fra regelverkets side.  I og med at arbeid i høyden har en egen paragraf om risikovurdering i tillegg til gjennomgående krav i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning», betyr dette at krav om risikovurdering er et forsterket krav. Men dette trenger ikke være komplekst. Arbeidstilsynet kommer med forslag til hvordan man kan håndtere dette på sine sider: http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=207483.

Dette gjelder også for arbeid offshore da Aktivitetsforskriften henviser til de ovenfor nevnte forskriftene.

Konklusjon:

De gjennomgående kravene i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» legger opp til en generell risikovurdering for aktivitetene et selskap tilbyr innenfor arbeid i høyden. Denne omfatter alt som kan representere en risiko for oss, inklusiv planlegging, kompetanse/opplæring, innkjøp av utstyr, valg av metode, bruk av arbeidsutstyr osv. Den gjelder ikke bare aktiviteten som skjer ut på arbeidsplassen.

Derimot tar «Forskrift om utførelse av arbeid» for seg selve risikovurderingen som skal gjøres på arbeidsstedet. Denne blir mer spesifikk opp mot potensielle farer som registreres der. 

Dette betyr at man må risiko vurdere alle jobber man utfører med Tilkomstteknikk.